Artikel 1.1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering, dienst en overeenkomst tussen Sabine Niewold Veiligheidstrainingen en een opdrachtgever.

Artikel 1.2 Definities
1.2.1 Sabine Niewold Veiligheidstrainingen is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 59898992.

1.2.2 Opdrachtgever: Individu of een rechtspersoon die met Sabine Niewold Veiligheidstrainingen een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 1.3 Toepasselijkheid
1.3.1 De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Sabine Niewold Veiligheidstrainingen waarvoor derden dienen te worden betrokken door Sabine Niewold Veiligheidstrainingen.

1.3.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

1.3.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.3.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1.1 De overeenkomst tussen Sabine Niewold Veiligheidstrainingen en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een orderbevestiging of opdrachtbrief/email of door het plaatsen van een bestelling in de webshop.

2.1.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijdsduur die staat vermeld in de orderbevestiging of opdrachtbrief/email.

2.2 Alle offertes van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enige recht worden ontleend indien een product of dienst waarop de offerte betrekking heeft in tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.3 Sabine Niewold Veiligheidstrainingen kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Sabine Niewold Veiligheidstrainingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Annulering

3.1 Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden.

3.2 Bij annulering tot en met 30 dagen voor aanvang van de afgesproken datum worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.

3.3 Bij annulering tussen 30 en 21 dagen voor aanvang van de afgesproken datum wordt 30% van de in opdracht genoemde prijs in rekening gebracht.

3.4 Bij annulering tussen 21 en 14 dagen voor aanvang van de afgesproken datum wordt 70% van de in opdracht genoemde prijs in rekening gebracht.

3.5 Bij annulering tussen 14 dagen en de afgesproken datum wordt 100% van de in opdracht genoemde prijs in rekening gebracht.

3.6.1 Het genoemde in artikel 3.3 t/m 3.5 is niet van toepassing indien er sprake is van overmacht het welk niet door opdrachtgever beïnvloedbaar is. Dit laatste ter beoordeling van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen.

3.6.2 Kosten die feitelijk gemaakt zijn, dan wel die gemaakt dienen te worden als gevolg van de annulering en in relatie staan met de annulering zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 4 Betaling

4.1 De betaling van de factuur dient bijgeschreven te zijn binnen 14 dagen na facturering op het door Sabine Niewold Veiligheidstrainingen te bepalen bankrekeningnummer, tenzij anders overeengekomen. De factuur is daarin bepalend, tenzij de opdrachtgever een schriftelijke verklaring kan overleggen.

4.2 Heeft na het betalingstermijn als genoemd in 4.1 geen betaling plaatsgevonden dan is de opdrachtgever in gebreke zonder dat hiertoe door Sabine Niewold Veiligheidstrainingen een schriftelijke in gebreke stelling noodzakelijk is.

4.3 Indien na de in artikel 4.1 genoemde betalingstermijn geen betaling plaatsgevonden heeft, is de wettelijke rente verschuldigd alsmede de buiten gerechtelijke invorderingskosten, die hierbij worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 35,00.

4.4 Bij achterwege blijven van een tijdige betaling staat het Sabine Niewold Veiligheidstrainingen vrij de vordering uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 5 Uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging.

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, diensten of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Sabine Niewold Veiligheidstrainingen schriftelijk in gebreke te stellen. Sabine Niewold Veilighedistrainingen dient daarbij wel een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.2 Sabine Niewold Veiligheidstrainingen , dan wel medewerkers van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen, zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

5.3 Sabine Niewold Veiligheidstrainingen heeft het recht om bepaalde werkzaamheden en diensten uit te laten voeren door derden.

5.4 Sabine Niewold Veiligheidstrainingen is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde afzonderlijk te factureren.

5.5 Sabine Niewold Veiligheidstrainingen is bevoegd, zonder toestemming vooraf van de opdrachtgever, de prijs van de overeenkomst te verhogen als zij hier op wettelijke gronden toe gedwongen is.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Zolang de opdrachtgever de factuur voor geleverde goederen niet heeft voldaan blijven de geleverde goederen eigendom van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen.

6.2 Indien en/of zolang Sabine Niewold Veiligheidstrainingen eigenaar is van geleverde goederen, zal opdrachtgever Sabine Niewold Veiligheidstrainingen onmiddellijk inlichten wanneer deze goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaken. Bovendien zal opdrachtgever op eerste verzoek van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen mededelen waar de goederen waarvan Sabine Niewold Veiligheidstrainingen eigenaar is zich bevinden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de eigendomsrechten van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen. Opdrachtgever staat ervoor in, dat het beslag op de goederen waarvan Sabine Niewold Veiligheidstrainingen eigenaar is onverwijld wordt opgeheven.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Sabine Niewold Veiligheidstrainingen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Sabine Niewold Veiligheidstrainingen geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor Sabine Niewold Veiligheidstrainingen niet in staat is haar verplichting na te komen. Werkstaking van de medewerkers van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen of van derden daaronder begrepen. Sabine Niewold Veiligheidstrainingen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sabine Niewold Veiligheidstrainingen zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Sabine Niewold Veiligheidstrainingen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Voor zover Sabine Niewold Veiligheidstrainingen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichting uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sabine Niewold Veiligheidstrainingen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtgever vrijwaart Sabine Niewold Veiligheidstrainingen en zijn medewerkers voor alle aanspraken van derden met betrekking tot directe en/of indirecte schade die het gevolg is van door Sabine Niewold Veiligheidstrainingen en/of leverancier ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden verrichtte werkzaamheden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen.

8.2 Indien Sabine Niewold Veiligheidstrainingen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.3 De aansprakelijkheid van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

9.2 De rechter in de vestigingsplaats van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

9.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 Vindplaats en wijziging voorwaarden

10.1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

10.2 Indien de voorwaarde worden vertaald naar een andere taal is de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

10.3 De algemene voorwaarden van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen zijn te vinden ten kantore van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen en zullen op eerste verzoek op schrift worden verstrekt.